ОмскАвтоСклад

Савинська селищна рада Балаклійського району

Регламент

                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                    рішенням Савинської селищної ради VІІ

                скликання 

                                                                 № 30-VІІ від 17 листопада 2015 року

                                                                                                                       зі змінами від 29.02.2019 р.  № 135-УІІ

                                                                                                                      

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Савинська селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування і представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законом України „ Про місцеве самоврядуванні України” та іншими законами.

Рада складається з 22 рівних у своїх правах депутатів, які є повноважним відповідальним представником виборців.

Повноваження депутата почитаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради, прийняття рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії нового скликання. Порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законом „Про місцеве самоврядування в Україні”, законом „ Про статус депутата” та іншими законами.

Виконавчим органом Савинської селищної ради є виконавчий комітет, який очолює селищний голова.

Рада функціонує в тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування, трудовим колективами, громадським організаціями, рухами, створює умови для реалізації громадянами їхніх конституційних прав в управлінні державними і громадським справами.

Строк повноваження селищної ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

 

ПОВНОВАЖЕННЯ САВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Селищна рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, законом України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами до її відома.

Виключно на пленарних засіданнях селищної ради вирішуються такі питання:

1.затвердження регламенту ради

2.утворення та ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій

3.утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск.

4.обрання за пропозицією селищного голови  та звільнення з посади секретаря ради,

5.затвердження за пропозицією селищного голови структури виконавчих органів ради загальної чисельності апарату та її виконавчих органів, витрат на їх утримання

6.утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів ради

7.затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання

8.заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників

9.заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів ради

10.прийняття рішення про недовіру селищному голові

11.заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, які вона призначає  або затверджує

12.заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради

13.розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах

14.прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата в порядку, встановленому законом

15.скасування актів виконавчих органів ради,  які не відповідають Конституції чи законам України, іншим  актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень

16.прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених законом

17.визнання відповідно до закону кількісного складу ради

18.прийняття рішення про проведення місцевого референдуму

19.прийняття відповідно до законодавства рішень щодо до організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та селищного голови

20.прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально – технічних ресурсів, необхідних для їх здійснення

21.прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціації, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

22.затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

23.затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

24.встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

25.утворення позабюджетних цільових ( у тому числі валютних ) коштів, затвердження положень про ці кошти, затвердження звітів про використання зазначених коштів;

26.прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

27.прийняття рішень щодо  отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

28.прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

29.встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

30.прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна , затвердження місцевих програм приватизації , а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначення доцільності порядку та умов приватизації об’єктів комунальної власності, вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

31.прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади, визнання меж цих повноважень та умов їх здійснення;

32.створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів та служб;

33.вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

34.вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

35.затвердження відповідно до закону земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади;

36.вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу  на використання природних ресурсів місцевого значення а також скасування такого дозволу на використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

37.прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність  пам’ятниками природи, історії або культури, які охороняються законом;

38.надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території селища нових об’єктів, сфера екологічної діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

39.створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, затвердження та звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;

40.заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території селища, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівника цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною;

41.прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законами;

42.затвердження в установленому порядку місцевих будівних програм, планів забудови селищної ради;

43.затвердження договорів, укладених селищним головою від імені ради головою, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

44.встановлення відповідно до законодавства правил благоустрою селища, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність;

45.прийняття в межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність;

46.прийняття рішень, пов’язаних із створенням вільних та інших зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань, надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

47.прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених законом;

48.затвердження статуту територіальної громади;

49.затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади. 

 

ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Виконком селищної ради будує свою роботу згідно власних (самоврядних) і делегованих повноважень.

До відання виконавчого комітету селищної ради згідно Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” належать повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, земельних відносин та охорони природного середовища, соціального захисту населення, в галузі бюджету, фінансів і цін, житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку, будівництва, зовнішньоекономічної діяльності та оборонної роботи.

Виконавчий комітет має також повноваження щодо управління комунальною власністю, вирішення питань адміністративно-територіального устрою, забезпечення правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України.

Виконавчий комітет здійснює і інші передбачені державним законодавством повноваження.

Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання, які скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником селищного голови з питань виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

1.Повноваження селищного голови закінчується в день відкриття першої сесії ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи.

2.Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”. У разі дострокового звільнення селищного голови секретар селищної ради не пізніше як на 15 день після звільнення з посади селищного голови звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.

3.Селищний голова:

забезпечує здійснення в межах, наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території ради, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Організовує роботу ради та її виконавчого комітету.

Підписує рішення ради та її виконавчого комітету.

Вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради.

Вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету.

Вносить на розгляд пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів влади та  її виконавчого комітету.

Здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету.

Скликає сесії ради, вносить пропозиції і формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради.

Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання. Рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ і організацій, що  належать до комунальної власності територіальної громади.

Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, їЇ  виконавчого комітету.

Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (в тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним    радою.

Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у    відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами та організаціями  незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних  відносинах відповідно до законодавства.

Звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органіів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств,   установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної  громади, а також повноваження ради та її органів.

Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної  компетенції ради, подає їх на затвердження ради.

Веде особистий прийом громадян.

Забезпечує на території селищної ради додержання законодавства щодо   розгляду звернень громадян та їх об’єднань.

Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені   законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не  віднесені радою до відання її виконавчих органів.

Видає розпорядження у межах свої повноважень.

 

4.Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5.При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої ради – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

6.Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів селищної ради селищний голова зобов’язаний звітувати перед радою про свою роботу  виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Загальний склад ради визначається радою відповідно до закону про вибори.

Рада вважається правомочною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі, коли до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого  до складу ради входить менше як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів, така рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу депутатів.

 

СЕСІЯ РАДИ

1.Перша сесія новообраної селищної  ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніше, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради. Відкриває і веде голова цієї виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів та селищного голови і визнання їх повноважень.

2.Наступні сесії скликаються головою.

3.Сесія скликається в разі необхідності , але не менше одного разу на квартал, а з питання відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

4.У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем селищної ради. У цих випадках сесія скликається:

Відповідно до доручення селищного голови.

Якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини від загального складу ради або її виконавчого комітету.

Якщо сесія не скликається селищним головою у строки, передбачені Законом „Про місцеве самоврядування в Україні”.

5.Сесія селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів  від загального складу або її виконавчого комітету.

6.У разі, якщо вищезазначені посадові особи у двотижневий строк не скликають сесію, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш, як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

7.Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за десять днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

8.Сесію селищної ради відкриває і веде селищний голова, а у вищезазначених випадках – секретар ради. Сесію також відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.

9.Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

10.Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою РДА, головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян.

11.Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи селищної ради.

12.Порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради. Протоколи сесій, прийняті нею рішення підписуються селищним головою, а в разі його відсутності – відповідно секретарем селищної ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

13.Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

14.Рішення селищної  ради приймаються відкритим поіменним  та таємним голосуванням. Поіменне голосування проводиться по кожному питанню порядку денного окрім випадків передбачених діючим законодавством та цим Регламентом. Поіменне голосування передбачає собою таку процедуру: секретар ради  оголошує прізвище кожного депутата, зареєстрованого на сесії, депутат зобов’язаний, в свою чергу, чітко назвати: він «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» щодо прийняття рішення. Секретар  ради  проводить підрахунок голосів і повідомляє про результат голосування, який заноситься до протоколу сесії. Результати поіменного голосування оформляються на окремому аркуші, підписуються секретарем ради  та додаються до протоколу сесії. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню на  офіційному сайті Савинської селищної  ради в день голосування. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Результати поіменного голосування зберігаються протягом необмеженого строку.

 

 

 

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ

1.Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету, здійснення контролю за виконанням прийнятих нею рішень.

2.Постійні комісії обираються на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані     або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною   комісією.

3.До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова та секретар селищної ради.

4.Постійні комісії є підзвітні раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій координує голова селищної ради.

5.Постійні комісії за дорученням ради, селищного голови або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти соціально-економічного розвитку і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського, соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд сесії, розробляють проекти рішень та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями.

6.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення,  погодження або дострокового звільнення селищною радою, готують висновки з цих питань.

7.Постійні комісії за  дорученням ради, голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань віднесених до відання ради підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за  результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд селищної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.

8.Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

9.Організація роботи постійної комісії покладається  на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

10.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності  і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина загального складу комісії.

11.Для попереднього розгляду питань, що входять до сфери повноважень двох або більше постійних депутатських комісій ради, можуть скликатися спільні засідання комісії. 

12.За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і  рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і  підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником  голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії, а на їх спільних засіданнях – головами відповідних постійних комісій.

13.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк..

14.Питання, які належать до відання кількох постійних  комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно.  Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях підписуються головами відповідних постійних комісій.

15.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

16.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом селищної ради та положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

 

СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Секретар селищної ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного селищного голови або не менш, як половиною депутатів від загального складу селищної ради.

2.Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачене законом.

3.Секретар селищної ради:

повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради.

Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною 6 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Організує підготовку сесії ради, питань, що вносяться на розгляд ради.

Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

За дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

Організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та органів державної влади і місцевого самоврядування.

Забезпечує зберігання у селищній раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано в установленому порядку.

Вирішує за дорученням селищного голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

4.Секретар селищної ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

5.Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

 

                           ДЕПУТАТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

  Депутат селищної ради зобов'язаний:

     1) додержуватися   Конституції  та  законів України,  актів Президента України,  Кабінету  Міністрів  України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів,  що визначають порядок діяльності ради та її органів;

     2) брати участь у роботі ради,  постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

     3) виконувати  доручення : ради,   її   органів, селищного голови ; інформувати їх про виконання доручень.

Депутат селищної ради має право:

     1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

     2) офіційно  представляти  виборців  у відповідній раді та її органах;

     3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

     4) вносити  пропозиції  і  зауваження  до   порядку   денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

     5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;

     6) вносити  на  розгляд  ради  та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

     7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

     8) порушувати питання  про  недовіру  сільському,  селищному, міському голові,  розпуск органів,  утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

    9) брати участь у дебатах,  звертатися із  запитами,  ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

    10) вносити   пропозиції  про  заслуховування  на  пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи,  підзвітних  чи підконтрольних раді,  а також з питань,  що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які

діють на її території;

    11) порушувати  в раді та її органах питання про необхідність перевірки  роботи  підзвітних  та  підконтрольних  раді   органів, підприємств, установ, організацій;

    12) виступати  з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки; 

    13) оголошувати  на  засіданнях  ради  та  її  органів тексти звернень,  заяв,  пропозицій громадян або їх об'єднань,  якщо вони мають суспільне значення;

    14) об'єднуватися   з   іншими  депутатами  місцевої  ради  в депутатські групи,  фракції,  які діють відповідно  до  регламенту ради

   15) передати головуючому тексти свого   невиголошеного   виступу,   пропозицій   і   зауважень   з обговорюваного  питання  для включення до протоколу засідання ради

або її органу, в якому він бере участь.

   16)  на звернення - депутатське звернення ( викладена в письмовій формі вимога

депутата  місцевої  ради з питань,  пов'язаних з його депутатською

діяльністю)  до  місцевих  органів   виконавчої   влади,   органів

місцевого самоврядування та їх посадових осіб, здійснити певні дії, вжити заходів чи

дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

 

ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ

1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів. Депутати, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутат має право входити до складу лише однієї депутатської групи.

2. Депутатська група реєструється селищною радою. Для реєстрації депутатської групи голові селищної ради подається письмове подання особи, яка очолює депутатську групу, до подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про формування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

3. В разі внесення змін до складу депутатської групи селищному голові подається письмове повідомлення, підписане особою, яка очолює  групу, із зазначенням змін, які відбулись в складі депутатської групи. Про такі зміни селищний голова доводить до відома депутатів на найближчому пленарному засіданні ради.

4. Представник депутатської групи має право на гарантований виступ на пленарному засіданні з кожного питання порядку денного сесії.

5. Діяльність депутатської групи припиняється:

5.1. у разі вибуття окремих депутатів, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж трьох депутатів;

5.2. у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

5.3. після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень ради.

6. У разі припинення діяльності депутатської групи на підставах, передбачених підпунктами 5.1. та 5.2. , селищний голова видає відповідне розпорядження, яке доводиться до відома ради на найближчому пленарному засіданні.

7. Селищна рада має право заслухати на сесії повідомлення про діяльність депутатської групи. Пропозицію щодо заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи має право вносити селищний голова, постійні комісії та не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради. Постійні комісії та депутати (не менш як 1/3 депутатів від загального складу ради) надають свої пропозиції щодо заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи селищному голові. Про намір заслухати повідомлення про діяльність депутатської групи селищний голова усно або письмово повідомляє особу, яка очолює депутатську групу, або представника депутатської групи, зазначеного в повідомленні про сформування депутатської групи, не пізніш як за два дні до сесії, на якій планується заслухати повідомлення про діяльність депутатської групи.

Питання про внесення до розділу “Різне” порядку денного питання про заслуховування повідомлення про діяльність депутатської групи виноситься на голосування селищним головою та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Повідомлення про діяльність депутатської групи береться депутатами до відома без голосування.

8. Матеріали засідань та інші матеріали депутатських груп зберігаються виконавчим комітетом в приміщенні селищної ради.

Особи, які уповноважені представляти групу, зобов’язані своєчасно надавати протоколи, матеріали засідань та інші документи групи виконавчому комітету.

9. Селищний голова надає допомогу депутатським групам у здійсненні ними своїх функцій у селищній раді.

 

ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ

1.Депутати селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракції.

2.Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначаються самою фракцією. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів селищної ради головуючим на пленарному засіданні ради.

3.Організація діяльності депутатських фракцій покладається на селищного голову.

 

      Порядок реалізації зазначених прав депутатів селищної ради визначається цим Регламентом,  іншими законами України,  які регулюють діяльність  місцевих  рад  та  їх  органів,  а  також  регламентом селищної ради.

Матеріальна і фінансова основа діяльності селищної ради, відповідальність її органів та посадових осіб ґрунтується на підставі Закону „Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законів.